นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
-
ระดับ : อนุบาล 1
นางปานทิพย์ สุขสุทธิ
ครู
ระดับ : อนุบาล 1
นางสัรีรัตน์ เกื้อหนุน
ครู
ระดับ : อนุบาล 1
นางสุภาวดี กาญจนพิทักษ์
ครู
ระดับ : อนุบาล 1
นางจรีรัตน์ หนังสือ
ครู
ระดับ : อนุบาล 2
นางลดาวัลย์ บัวกิ่ง
ครู
ระดับ : อนุบาล 2
นางเพ็ญบุญญา คอนกำลัง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางสาวธนาภรณ์ ธรรมวาทิตย์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางสาววารุณี โทศก
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางกนกอร วรรณวิจิตร
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางสาวสมใจ พรหมโยธา
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางศิริมา สุขสถิตย์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางสุมาลี แร่ทอง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางธิดารัตน์ คชโรจน์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางสาววนิษา ไพรัตน์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางสาวมณฑิกา พัฒชู
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 1
นางสาวจันจิรา เกิดดำ
ครูผู้ช่วย
ระดับ : ประถมศึกษา 1
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายชัชพงศ์ สอนสุภา
ครูผู้ช่วย
ระดับ : ประถมศึกษา 1
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวลัดดาวัลย์ บัวกิ่ง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางพจนา พรหมโยธา
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางจิราภรณ์ วรรธนะนาถ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางสาวนำภา สงประภา
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นายรัตน์ชัย เสือดารา
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางสาวปัทมา เกิดแก้ว
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางดวงพร จินดาชื่น
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางพิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางพัชรา จั่นเพชร
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางสาวอภิสรา แกล้วทนง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
นางจารุวรรณ ขันทอง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 3
นางสาวธัชสินี พยุหกฤษ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 3
นางนฤมล กิจนิยม
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 3
นางธราภรณ์ ศักดิ์สนิท
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 3
นางสาวศิริพร สนานคุณ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 3
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวกาญจนา จุลคล้ำ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 3
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวปัญจลักษณ์ นิดคง
ครูผู้ช่วย
ระดับ : ประถมศึกษา 3
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวจันทร์ทิพย์ สุขสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ระดับ : ประถมศึกษา 3
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางจีรวรรณ ช่วยอินทร์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางวไลลักษณ์ ไชยมงคล
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นางสาวปาริชาติ คงคาชัย
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางวยุภา มากภิรมย์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางวรรณธรรม หนูรอต
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางกฤษฏากร รัตนเจริญพรชัย
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางชาติลภา กิมเซียะ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาววาริธร สงวนนาม
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายศรายุทธ อัจกลับ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นางสาวเกศราพร ยิ้มศรี
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวกฤติลักษณ์ ชุมแสง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 4
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสุลัดดา เสวตวงษ์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสุอาภา ทองคำ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวปัญจพร ยงสุนิจ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมสุวรรณ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางจีรัตน์ กล่อมอยู่
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสุทาทิพย์ สุขวิสุทธิ์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวรุวัยดา ปานแดง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางจินตนา ตรีสุวรรณ์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวศุภลักษณ์ พลับพลิ้ม
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวชุติภัค เจริญพานิช
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางปิยะพิณ นวลละออง
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาววาสินีย์ รอบคอบ
ครูผู้ช่วย
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวกรชวัล หุนตระณี
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายนรากร มีอินทร์
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสุภาวดี ปุญจุบัญ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางพิศมัย ภูมิสุวรรณ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางนิดา สุขปัญ
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 5
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นางสาวพัชรี สระทองห้อย
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 2
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางศิริรัตน์ ทิพย์โภชนา
ครู
ระดับ : ประถมศึกษา 6
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
นายนที ลือชัย
พนักงานราชการ
นางสาวรวีวรรณ จิตรอักษร
พนักงานราชการ
นายภูริทัตตะวันฉาย เพชรศรี
พนักงานราชการ
นางสาวเบญญาภา เภาวิเศษ
พนักงานราชการ
นางสาวงามจิตร ศรีจันทร์
ครูผู้ช่วย
ระดับ : ประถมศึกษา 3
หมวด : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางปิยนาถ ศรีนวล
ครู
ระดับ : อนุบาล 1

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com