นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เมื่อ : 2/07/2561 10:46:33 อ่าน : 240
 

รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง พื้นฐานการดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ชื่อผลงาน  รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา         นางพิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์

ปีที่ศึกษาค้นคว้า    2560

 

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้  1) เพื่อสร้างและ  หาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มี  ต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 43 คน ซึ่งได้มา     โดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐาน   การดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยพิจารณาความเหมาะสมและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) และค่า E1/E2

ตอนที่ 2 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรม    การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นฐานการดนตรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทดสอบสถิติที   แบบไม่อิสระ (t-test Dependent) และหาค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size)

ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  ต่อการเรียนโดยใช้  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการคิดวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

 

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

     1. การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก และมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.47/85.70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

     2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นฐานการดนตรี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

     3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.16, S.D. = 0.58)

 


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พื้นฐานการดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com