นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบเกม การอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
เมื่อ : 28/06/2561 15:32:34 อ่าน : 284
 

รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบเกม การอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลชุมพร

ชื่อเรื่อง              รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบเกม การอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน

                        อนุบาลชุมพร

ชื่อผู้ศึกษา          พจนา  อินทรโยธา

ปีการศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบเกมการอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเกมการอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะประกอบเกมการอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร

           ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมืองชุมพร สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ห้องเรียน 2/3 จำนวน 43 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบฝึกทักษะประกอบเกมการอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน    9 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบประเภทปรนัย ชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  3) แบบวัดความพึงพอใจที่ได้สร้างขึ้นตามวิธีการของลิเคิร์ท (Likert) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test

           จากการรายงานผล พบว่า 1) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะประกอบเกมการอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.72/82.95  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเกมการอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเกมการอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนอนุบาลชุมพร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  มากที่สุด ( = 4.57)

 

 


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบเกม การอ่านและการเขียนสะกดคำยากภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com