นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฎศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เมื่อ : 28/06/2561 15:16:42 อ่าน : 236
 

รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฎศิลป์ไทย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฎศิลป์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า   เกศราพร  ยิ้มศรี

ปีการศึกษา       2560

บทคัดย่อ

          รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระหว่างก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน และ 4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)  

         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จำนวน 47 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 แผน 10 ชั่วโมง (ไม่รวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน)  2) เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาทดลองสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

           1. เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.11/84.04 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

     2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7020 หรือ ร้อยละ 70.20

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

          รายงานศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ครั้งนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยความช่วยเหลือ ชี้แนะ และแก้ไขปรับปรุงเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างดียิ่ง จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมพร คณะครูอาจารย์โรงเรียนอนุบาลชุมพร และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ได้ให้ความร่วมมือและเสียสละเวลามาช่วยตรวจสอบ พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้  ชุด รักษ์นาฏศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ตลอดจนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยดีเสมอมา

      ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร การวัดและประเมินผล ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้

      คุณค่าและประโยชน์ของรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบิดา – มารดา ที่ได้ให้ความรักเอื้ออาทรตลอดมา และเทิดทูนแด่บูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาต่าง ๆ จนกระทั่งผู้วิจัยสามารถศึกษาค้นคว้าจนสำเร็จ และมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

        จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับครูผู้สอน และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่อาจจะนำไปเป็นแนวทางการสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

                                                                                                                                                                                          


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด รักษ์นาฎศิลป์ไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com