นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

-
-
รายการหลัก..
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผลงานนักเรียน
สาระน่ารู้
ข่าวสารการศึกษา
แหล่งเรียนรู้อออนไลน์

คลังสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Karn TV

ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ สพฐ

สพป.ชุมพร เขต 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
เมื่อ : 28/06/2561 15:01:28 อ่าน : 184
 

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  

ชื่อผลงาน        รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้  เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  

ชื่อผู้ศึกษา        นางจีรวรรณ  ช่วยอินทร์   โรงเรียนอนุบาลชุมพร  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ปีที่ศึกษา         2560

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาค้นคว้าพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  ตามเกณฑ์  80/80  2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/5 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 45 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  จำนวน 10 ข้อ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน

 

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

    1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  มีประสิทธิภาพ 82.40/83.11

     2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

     3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลชุมพร  มีค่าเฉลี่ย ( ) = 4.51, S.D. = 0.55 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด


แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุด Words All Around กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

 
Copyrights (c) 2012. www.anubanchumphon.ac.th All rights reserved. Email : anubanchumphon [@] gmail.com